Ανακοινώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 6001668

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μάθε Περοσσότερα
Προκήρυξη θέσης για υπεύθυνο καθημερινής φροντίδας για νυχτερινή βάρδια

ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/07/2023

Μάθε Περοσσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Επιχορήγηση φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τον ξενώνα Ίριδα με κωδικό MIS 6001670

Μάθε Περοσσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Επιχορήγηση φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τον ξενώνα Νέα Εστία με κωδικό MIS 6001669

Μάθε Περοσσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Επιχορήγηση φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τον ξενώνα Ανατολή με κωδικό MIS 6001668

Μάθε Περοσσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Επιχορήγηση φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τον ξενώνα Ίριδα με κωδικό MIS 6001669

Μάθε Περοσσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Επιχορήγηση φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τον ξενώνα Ίριδα με κωδικό MIS 6001670

Μάθε Περοσσότερα