ΘΕΣΗ:  1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15/01/2021

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασυνόδευτων ανήλικων εντός και εκτός δομής,
 • Νομική εκπροσώπησή των ασυνόδευτων ανήλικων σε όλες τις υπηρεσίες που τους αφορούν . Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων εκτός δομής για  διευθέτηση προσωπικών  υποθέσεων που αφορούν το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, ,Εισαγγελία, Αστυνομία  κλπ.).
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εξασφάλιση διεθνούς προστασίας
 • Έκδοση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
 • Συμβουλευτική προς το υπόλοιπο προσωπικό των ξενώνων με στόχο την αποτελεσματική και εξατομικευμένη διαχείριση των περιστατικών.
 • Καταγραφή νομικών διαδικασιών στο φάκελο των επωφελούμενων .
 • Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανήλικων και διεκδίκηση του βέλτιστου συμφέροντός τους.
 • Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 • Δεν αποκτά φιλικές σχέσεις με τους επωφελούμενους εντός και εκτός των χώρων της δομής.
 • Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 • Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 • Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ , αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Νομικού συμβούλου πλήρους απασχόλησης» έως 29 Ιανουαρίου 2021.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΗΞΕ