ΘΕΣΗ : 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/12/2020

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Νοσηλευτή πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στην ομάδα στόχο

 1. Λήψη ιατρικού ιστορικού, στη βάση των ατομικών ιατρικών φακέλων των ωφελούμενων της δομής,
 2. Κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο θα πρέπει να σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που θα πρέπει να κάνει το κάθε παιδί και ο χρόνος εμβολιασμού του, η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως απαιτείται να ακολουθήσει ένα παιδί, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις,
 3. Η παροχή πρώτων βοηθειών,
 4. Η παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης της υγείας του,
 5. Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή που είναι απαραίτητα για την αγωγή του κάθε ωφελούμενου παιδιού, καθώς και αναλώσιμων υλικών πρώτων βοηθειών,
 6. Τήρηση ιατρικού αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και ενημέρωση των ατομικών τους φακέλων,
 7. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων,
 8. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 9. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους,
 10. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων,
 11. Συμμετοχή στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα νοσηλευτικής
 • ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή
 • Προϋπηρεσία 2 ετών
 • Γνώση της αγγλικής,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Νοσηλευτή πλήρους απασχόλησης » έως 04/01/2021.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΗΞΕ