ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 7/6/2021

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Επιστήμονα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα με εμπειρία στην ομάδα στόχο και εκπαίδευση στις Κοινωνικές/ Ανθρωπιστικές επιστήμες. Μερικής απασχόλησης

 1. Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
 2. Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων στις δραστηριότητες που συμμετέχουν εκτός δομής
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας.
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
 5. Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και ενημέρωση των ατομικών τους φακέλων.
 6. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων.
 7. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 8. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 9. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
 10. Συμμετοχή στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών επιστημών ή παιδαγωγικών
 • Εμπειρία στην ομάδα στόχο
 • Τίτλος σπουδών Αγγλικής Γλώσσας.
 • Επιθυμητή γνώση Γαλλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Αγγλική και ελληνική γλώσσα με εμπειρία στην ομάδα στόχο και εκπαίδευση στις Κοινωνικές/ Ανθρωπιστικές επιστήμες» έως 21/6/ 2021.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΗΞΕ