ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO OFFICER)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 έτη

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 18/05/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων.

Αναλυτικά τα καθήκοντα του ΥΠΔ είναι τα ακόλουθα:

 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον φορέα και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • Να παρακολουθεί διαρκώς την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (πχ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων)
 • Να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» υψηλού κινδύνου και να παρακολουθεί την υλοποίηση της
 • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, ωφελούμενοι κλπ.)
 • Να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για τα ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ και να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις των εταίρων ή του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης)

Η διοίκηση του φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο ΥΠΔ :

 • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας
 • Να εκπληρώνει τα καθήκοντα του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις πληροφορικής
 • Πιστοποίηση DPO
 • Εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση των διαδικασιών απόδοσης των υπηρεσιών του Φορέα (εσωτερικά και προς τρίτους)
 • Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» έως 01/06/2020.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΗΞΕ