15 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ίριδα” και ” Νέα Εστία”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 28/12/2020 Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 18:00.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ