15 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ανατολή” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047300, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 28/12/2020 Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 18:00.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ