7 Αυγούστου 2019

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ανατολή»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047300.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 22/8/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ