22 Μαίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους 2019.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 1/6/2020 Ημέρα Δευτέρα Ώρα 10π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ