20 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους 2020.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 3/2/2021 Ημέρα Τετάρτη Ώρα 16:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ