11 Ιουλίου 2019

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 2/8/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10πμ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ