1 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης «Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ίριδα” και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 11/11/2019 Ημέρα Δευτέρα Ώρα 10π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ