16 Δεκεμβρίου 2020

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ανατολή”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047300

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ