16 Δεκεμβρίου 2020

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «γραφικής ύλης» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ίριδα” και “Νέα Εστία”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ