9 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Τεύχος Δημοπράτησης S_02/2019 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας ¨Ανατολή¨» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047300.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 26/8/2019 Ημέρα Δευτέρα Ώρα 10π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ