Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου

ΦΟΡΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ:  ΕΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/07/2023

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

 • ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ.
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ (Π.Χ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ.)
 • ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
 • ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα (απαραίτητα):

 • Πτυχίο ΠΕ Νομικών Επιστημών
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

Α) επεξεργασία κειμένου

Β) υπολογιστικών φύλλων και

Γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με:

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

β) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή / και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο

Ουσιαστικά Προσόντα:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες Οργάνωσης.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα .
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση).
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής.

Θα συνεκτιμηθεί η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο mail@medin.gr και στο moysi@medin.gr, αναγράφοντας για τη θέση του νομικού συμβούλου / δικηγόρου επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ/Α ΤΟΥ/ΩΝ ΤΙΤΛΟΥ/ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
 6. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
 8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Η αίτηση υποψηφιότητας αφορά την κάλυψη της παρούσας μόνο θέσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για άλλη θέση, θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου αίτηση, σημειώνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων:

09/08/2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:

 1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων, όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
 2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης. Στη συνέντευξη περιλαμβάνονται και ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου για τη διακρίβωση της γνώσης των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, του επιπέδου εξειδίκευσης και εμπειρίας στα συναφή ζητήματα, καθώς και της σχετικής προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με βάση:

(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,

(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και σε θέσεις που απαιτούσαν την εφαρμογή των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

(γ) βιογραφικό και

(δ) συνέντευξη.

Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται.

Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα. Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.

Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 10/08/2023. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp