Προκήρυξη θέσης συντονιστή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Συντονιστή

 1. Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων, εποπτεύει την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κ.Φ.Α.Α., την σίτιση των ανηλίκων, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 2. Ως προς τους ανηλίκους, εποπτεύει την συμμετοχή τους στα προγράμματα παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιούνται στο Κ.Φ.Α.Α. και οργανώνει συναντήσεις σε μηνιαία βάση προκειμένου να λαμβάνει την άποψή τους σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους και την υποστήριξη που λαμβάνουν. Μεριμνά για την κατάλληλη κατά περίπτωση συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε υπηρεσίες για θέματα προσωπικής κατάστασης, υγειονομικής περίθαλψης, σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α.
 3. Ως προς το προσωπικό, συντάσσει το μηνιαίο πρόγραμμα βαρδιών και σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο εποπτεύει την υλοποίησή του. Συντονίζει το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του. Προγραμματίζει ατομικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με όλους τους εργαζόμενους με στόχο την αξιολόγηση των δράσεων και της ατομικής τους απόδοσης, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του προσωπικού.
 4. Εποπτεύει τη λειτουργία του μηχανισμού παραπόνων που εφαρμόζεται εντός του Κ.Φ.Α.Α.
 5. Συντονίζει του εθελοντές και εποπτεύει τη παροχή των υπηρεσιών τους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.
 6. Εποπτεύει την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Κ.Φ.Α.Α. Σε αυτό το πλαίσιο:

Α) Συντονίζει τη διαδικασία προμήθειας, καταγραφής, αποθήκευσης και διανομής όλων των ειδών που υπάρχουν στο Κ.Φ.Α.Α., όπως ενδεικτικά πρώτες ύλες σίτισης, αναλώσιμα, είδη ατομικής υγιεινής, ιματισμού και ρουχισμού,

Β) συντονίζει τις διοικητικές διαδικασίες για την υποδοχή, φιλοξενία και αποχώρηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από το κέντρο σε συνεργασία με το πρόσωπο αναφοράς, και

Γ) συντονίζει τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα (απαραίτητα) :

 • Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ κατά προτίμηση κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με η παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή τη διαχείριση ευαλωτότητας ή την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία ή την ένταξη των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασία κειμένων

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου

η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με:

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

β) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

 

Ουσιαστικά Προσόντα:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες Οργάνωσης.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα .
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση).
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο mail@medin.gr και στο moysi@medin.gr, αναγράφοντας για τη θέση του συντονιστή επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ/Α ΤΟΥ/ΩΝ ΤΙΤΛΟΥ/ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Η αίτηση υποψηφιότητας αφορά την κάλυψη της παρούσας μόνο θέσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για άλλη θέση, θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου αίτηση, σημειώνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων:

15/07/2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:

 1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων, όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
 2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης. Στη συνέντευξη περιλαμβάνονται και ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου για τη διακρίβωση της γνώσης των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, του επιπέδου εξειδίκευσης και εμπειρίας στα συναφή ζητήματα, καθώς και της σχετικής προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με βάση:

(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,

(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και σε θέσεις που απαιτούσαν την εφαρμογή των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

(γ) βιογραφικό και

(δ) συνέντευξη.

Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται.

Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα. Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.

 

Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 21/07/2023. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp