Προκήρυξη θέσεων επιστημονικά υπευθύνων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 04/08/2022 – 18/08/2022

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Επιστημονικά Υπεύθυνου

 1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο ή και ημερήσιο σε περιπτώσεις διενέργειας έκτακτων δραστηριοτήτων
 1. Εποπτεύει το προσωπικό της δομής ως προς την υλοποίηση των επιμέρους καθηκόντων τους
 2. Καθοδηγεί το προσωπικό της δομής ως προς την υλοποίηση των επιμέρους καθηκόντων τους
 3. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προσωπικού
 4. Είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία και παρακολούθηση του επιστημονικού έργου
 5. Αποτελεί το σημείο αναφοράς και λογοδοσίας του επιστημονικού προσωπικού
 6. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
 7. Δεν αποκτά φιλικές σχέσεις με τους επωφελούμενους εντός και εκτός των χώρων της δομής.
 8. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 9. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 10. Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικού Λειτουργού/Ψυχολόγου ή κοινωνικού επιστήμονα
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Επιστημονικά υπεύθυνου» ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως 18/08/2022.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp