Προκήρυξη θέσης υπεύθυνου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

ΦΟΡΕΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΣΗ :  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/06/2023

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα

Α. Οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων (events) και συγκεκριμένα

 • Διερεύνηση και αναζήτηση σχετικών δράσεων και εκδηλώσεων που θα μπορούσε να συμμετέχει η εταιρία.
 • Δημιουργία ετήσιου ημερολογίου δράσεων και εκδηλώσεων.
 • Προετοιμασία των απαραιτήτων γραφειοκρατικών διαδικασιών και έντυπων που είναι προαπαιτούμενα για την διεξαγωγή εκδηλώσεων.
 • Υποδοχή και χαιρετισμός πελατών/συμμετεχόντων σε κάθε εκδήλωση, γνωριμία των πελατών/ συμμετεχόντων με την βασική ομάδα του οργανισμού και παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.
 • Παρακολούθηση της εκδήλωσης, διαχείριση και απολογισμός αυτής.
 • Διαφήμιση και Δημοσιότητα των εκδηλώσεων
 1. B. Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων (social media) για τις ανάγκες της ψηφιακής προώθησης των των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία καθώς και των δραστηριοτήτων που υλοποιεί. Θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη και την διατήρηση του προφίλ στα κοινωνικά μέσα καθώς και για ποιοτικό περιεχόμενο στα Social Media. Επίσης θα επιμελείται την παραγωγή αναλύσεων (κοινωνικών μέσων, ψηφιακής διαφήμισης κ.λπ.) καθώς συστάσεων και προτάσεων βελτίωσης. Θα είναι υπεύθυνος για την εύρεση δωρεών σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία.

Γ. Γραμματειακή υποστήριξη λειτουργίας γραφείου εταιρείας κα συγκεκριμένα:

 • Καθήκοντα υποδοχής, όπως καλωσόρισμα των επισκεπτών και ενημέρωση του αντίστοιχου ατόμου
 • Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας

 

Τυπικά Προσόντα (απαραίτητα) :

 • Πτυχίο  στους τομείς Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 

Ουσιαστικά Προσόντα:

 • Καλές γνώσεις στις τεχνολογίες και τα κανάλια των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων
 • Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων καθώς και δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργων, ομαδικής εργασίας και εργασίας υπό πίεση
 • Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου

 

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο mail@medin.gr και στο moysi@medin.gr, αναγράφοντας για τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων πλήρους απασχόλησης επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 2. ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Η αίτηση υποψηφιότητας αφορά την κάλυψη της παρούσας μόνο θέσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για άλλη θέση, θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου αίτηση, σημειώνοντας  τη θέση που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων:

01/07/2023

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:

 1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων, όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
 2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης. Στη συνέντευξη περιλαμβάνονται και ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου για τη διακρίβωση της γνώσης των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, του επιπέδου εξειδίκευσης και εμπειρίας στα συναφή ζητήματα, καθώς και της σχετικής προσωπικής ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με βάση:

(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,

(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και σε θέσεις που απαιτούσαν την εφαρμογή των βασικών αρχών παιδικής προστασίας, εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

(γ) βιογραφικό και

(δ) συνέντευξη.

Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται.

Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα. Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.

Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 05/07/2023. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp