Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Σομαλικών

ΘΕΣΗ:  ΕΝΑΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 25/11/2022 – 9/12/2022

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Διερμηνέως

 1. Κάνει ακριβή και αληθή διερμηνεία με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, χωρίς παρερμηνείες και προσωπικές εκτιμήσεις.
 2. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των ωφελούμενων.
 3. Διερμηνεύει πάντα σε πρώτο πρόσωπο.
 4. Δεν αποκρύπτει πληροφορίες από το επιστημονικό προσωπικό (Επιστημονικά υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό Ψυχολόγο).
 5. Διευκολύνει την επικοινωνία, μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, μεταξύ των ωφελούμενων της δομής και του απασχολούμενου προσωπικού, με σκοπό την: κατανόηση από τους ωφελούμενους των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των διαφορετικών υπηρεσιών που παρέχονται, την ικανοποίηση αιτημάτων τους και την κάλυψη των αναγκών τους,
 6. Δεν αποκτά φιλικές σχέσεις με τους επωφελούμενους εντός και εκτός των χώρων της Δομής.
 7. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 8. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 9. Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Πιστοποίηση Διερμηνέα επιθυμητή
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση Σομαλικών

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση  Διερμηνέως για τη γλώσσα Σομαλικά πλήρους απασχόλησης» έως 09/12/2022.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp