Προκήρυξη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/08/2022 – 31/08/2022

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Κοινωνικού Επιστήμονα

 1. Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας.
 2. Ενημέρωση του ανήλικου σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής.
 3. Διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης.
 4. Κατάρτιση ατομικού σχεδίου φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου.
 5. Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ασυνόδευτου ανήλικου κατά τη διαδικασία υποδοχής του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη δομή.
 6. Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της υγείας του παιδιού.
 7. Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνομιακής φύσης ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
 8. Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 9. Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
 10. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 11. Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 12. Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο στις δραστηριότητες που συμμετέχει εκτός δομής όσο και σε διευθετήσεις προσωπικών του υποθέσεων που αφορούν το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κλπ.).
 13. Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 14. Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι εθελοντές στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
 15. Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό της δομής.
 16. Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.
 17. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων.
 18. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 19. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 20. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
 21. Συμμετοχή στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Απαραίτητος τίτλος σπουδών Κοινωνικού Επιστήμονα
 • Απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Απαραίτητη εγγραφή στο ΣΚΛΕ
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Απαραίτητη καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους ή μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας» ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως 31/08/2022.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp