Προκήρυξη θέσης κοινωνικού λειτουργού

ΘΕΣΗ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 18/04/2022 – 2/05/2022

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού

 1. Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής των φιλοξενούμενων σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας.
 2. Ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εντός και εκτός αυτής.
 3. Διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης.
 4. Κατάρτιση ατομικού σχεδίου φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των ωφελούμενων.
 5. Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού των ωφελούμενων κατά τη διαδικασία υποδοχής τους στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον τους, την κατάσταση στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσαν μέχρι την είσοδό τους στη δομή.
 6. Παραπομπή των ωφελούμενων στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον εκτιμάται ότι χρειάζονται ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της υγείας τους.
 7. Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής, ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνομιακής φύσης ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
 8. Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή και κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 9. Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
 10. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 11. Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 12. Συνοδεία των ωφελούμενων εκτός δομής για  διευθέτηση προσωπικών  υποθέσεων που αφορούν το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κλπ.).
 13. Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων τους με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή τους και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση τους.
 14. Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι εθελοντές στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
 15. Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της δομής.
 16. Τήρηση αρχείου για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.
 17. Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ανταλλάσσοντας πληροφορίες και σκέψεις για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων.
 18. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους ωφελούμενους.
 19. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα ωφελούμενους.
 20. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των ωφελούμενων.
 21. Συμμετοχή στις εποπτικές συναντήσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εγγραφή στο ΣΚΛΕ
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας» ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως 2 Μαΐου 2022.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Medin δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η MEDIN θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp