Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ίριδα και Νέα Εστία

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Νέα Εστία»

Η Ιατρική Παρέμβαση υλοποιεί δράση που αφορά την λειτουργία δύο Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» δυναμικότητας 16 θέσεων ηλικίας 12 έως 18 ετών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αθηναίων και «Νέα Εστία» δυναμικότητας 20 θέσεων ηλικίας 12 έως 18 ετών στην περιοχή της Αττικής του Δήμου Αθηναίων.

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς στέγασης και διαβίωσης άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων και μεταναστών με στόχο την προστασία τους, καθώς είναι έκθετοι στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης, την ένταξη στην Ελληνική κοινωνία, την μετεγκατάσταση και την οικογενειακή επανένωση. Τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή, καλύπτοντας όσο είναι δυνατόν την έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος και αμβλύνοντας τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.

Οι Δομές στοχεύουν στην παροχή μιας σφαιρικής και ολιστικής πλαισίωσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που διαμένουν, καθώς και στην ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης, σίτισης, υγείας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, ανάπτυξης ενδιαφερόντων, ψυχαγωγίας, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης.

Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας ο βασικός σκοπός είναι η εξατομικευμένη κάλυψη όλων των ζητημάτων, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Βασικό εργαλείο αποτελεί η διαπροσωπική και σταθερή σχέση παιδιού-επαγγελματιών, που εγγυάται τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων, αλλά και την προσομοίωση με συνθήκες οικογενειακής φροντίδας. Μέσω του ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου αυτού προγράμματος που στοχεύει στην αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, θα δημιουργηθούν οι βάσεις και θα παρασχεθούν τα κατάλληλα εφόδια στους ανήλικους.

Όλοι ανεξαιρέτως οι φιλοξενούμενοι των δομών εγγράφονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (αμιγώς ελληνικά ή διαπολιτισμικά), ανάλογα με την ηλικία τους, τα χρόνια φοίτησης στη χώρα καταγωγής και το επίπεδο κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας,

Παράλληλα, η τοπική κοινότητα ευαισθητοποιείται σε θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τη διαφορετικότητα, με επακόλουθο την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των τελευταίων. Επιπλέον, η ενσωμάτωσή τους ενισχύεται με την έκθεση των ανηλίκων σε περισσότερα ερεθίσματα και την εμπλοκή τους σε περισσότερο ασφαλείς σχέσεις, μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών των δυο κοινοτήτων. Ακόμη, συμβάλλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διακρίσεις.

<< Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία >>

Τίτλος Έργου: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»»  της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με Κωδικό ΟΠΣ 5028220 που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020  και υλοποιείται από την Ιατρική Παρέμβαση για την περίοδο από 27/06/2018 έως 31/07/2019.