Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια ειδών υγιεινής και γραφικής ύλης

11/7/2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Πρόσκληση ειδών υγιεινής

Κατακύρωση προμήθειας ειδών υγιεινής

Πρόσκληση γραφικής ύλης

Κατακύρωση προμήθειας γραφικής ύλης

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 2/8/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10πμ.