Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων

18 Ιουνίου 2019

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΗΞΕ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 28/6/2019 Ημέρα Παρασκευή Ώρα 5μ.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατακύρωση προμήθειας τροφίμων