Καταστατικό

Καταστατικοί Σκοποί

Κύριο αντικείμενο της «Ιατρικής Παρέμβασης» είναι η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής καθώς και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσομένων ή υπό μετάβαση χωρών, αλλά και μέσα στην χώρα προκειμένου να αντιμετωπισθούν οξέα προβλήματα, να υποστηριχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας.

Οι στόχοι της οργάνωσης αναφέρονται αναλυτικά στο καταστατικό της και είναι:

Η προσφορά ιατρικού, κοινωνικού, επιμορφωτικού έργου, σε πληθυσμούς ή κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος ή πολιτικών πεποιθήσεων, που οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες δομές.

Η έρευνα και ο εντοπισμός των κοινωνικών και λειτουργικών προβλημάτων που επηρεάζουν δυσμενώς την σωματική και ψυχική υγεία των πληθυσμών, ή κοινωνικών ομάδων και η παρέμβαση με κατεύθυνση τη λύση τους, είτε σε πρακτικό επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών και εκπαίδευσης, είτε σε θεσμικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, βασίζονται στην από κοινού συνεργασία τόσο με επιστημονικούς, κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς όσο και με μεμονωμένα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στην ιδεολογία και τους σκοπούς της εταιρείας και δεν μπορούν ποτέ, έστω και έμμεσα, να γίνουν κερδοσκοπικές.

Κριτήριο παρέμβασης είναι αυστηρά η κάλυψη των υγειονομικών και ανθρώπινων αναγκών του πληθυσμού.

Η δράση της εταιρείας παραμένει ανεξάρτητη από τοπικές ή και διεθνείς πολιτικές δυνάμεις, και δεν εμπλέκεται στις τυχόν διενέξεις.